Trang này có hữu ích không?
Phản hồi của bạn về nội dung này rất quan trọng. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.
Phản hồi bổ sung?
Còn 1500 ký tự
Xuất (0) In
Mở rộng Tất cả
EN
Nội dung này không sẵn có bằng ngôn ngữ của bạn nhưng đây là phiên bản tiếng Anh.

Windows 7 Service Pack 1

Published: July 12, 2010

Updated: April 19, 2011

Applies To: Windows 7, Windows 7 with SP1

e8470b71-9cd0-4d06-87db-52cf73cc5065

The following articles are specific to Windows 7 with Service Pack 1 (SP1). You can use this information to evaluate and deploy Windows 7 with SP1.

To download the stand-alone Service Pack 1 for Windows 7, go to Service Pack 1 for Windows Server 2008 R2 and Windows 7.

For information about Windows 7, see the Windows 7 Technical Library Roadmap and the Windows 7 Tech Center.

Getting Started

Deployment

Troubleshooting

Additional Resources

Bạn có thấy thông tin này hữu ích không?
(Còn 1500 ký tự)
Cảm ơn bạn đã phản hồi

Nội dung của Cộng đồng

Thêm
Hiển thị:
© 2015 Microsoft