Skip to main content

 

安全性疑難排解與支援

搜尋 Microsoft 知識庫                                                                                                   

請在下列方塊中輸入您的錯誤碼或搜尋詞彙,以搜尋知識庫文章。

造訪 資訊安全公告搜尋網頁尋找資訊安全公告的相關資訊。

在論壇中提出問題

搜尋論壇以尋找您問題的解答,如果找不到解答,也可以在論壇中提出該問題。

連絡 Microsoft 以取得其他協助

您可以使用下列連結來查看 Microsoft 提供的支援選項。

輔助支援選項

 

其他支援選項

免費支援

免費支援

0800-008833

02-2999-8833

 

撥打這個電話號碼可洽詢病毒資訊及其他安全性相關支援。


如需查詢台灣以外地區的電話號碼,請 選取您的國家/地區